วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

[SMF] ทำช่องตอบด่วน(Quick Post) ให้มีเครื่องมือและไอค่อนเหมือนตอบเต็ม (Full Post)

วันนี้ขอสั้นๆจริงๆ เพราะไม่ได้เขียนเองครับ
ไปเห็นบทความที่เขาเขียนไว้แล้วเกี่ยวกับการ ทำช่องตอบด่วน ให้มีเครื่องมือเครื่องไม้ รวมถึงไอค่อนต่างๆให้เหมือนตอบกระทู้แบบเต็มๆได้

เขาเขียนไว้ดีแล้วครับที่นี่ http://www.zone-it.com/stocks/data/90/90777.html 
จงไปเสพ ณ บัดนาว

หมายเหตุ : เนื่องจากกลัวกระทู้ดังกล่าวที่เขาเขียนไว้ จะหายไปตามกาลเวลา เลยขออนุญาตนำมาแปะไว้ที่นี่ด้วยละกันนะ

เปิดไฟล์ display.php
ยัดโค้ดนี่ลงไปก่อนบรรทัดสุดท้าย

// Show an enhanced quick reply box.
// NOTICE: With the exception of some edits, this code was copied from Subs-Post.php, which is the work of the SMF dev team. I only moved things around...so thank them, not me!
function theme_quickreply_box()
{

 
global $txt$modSettings$db_prefix;
 
global 
$context$settings$user_info;
 
// Switch between default images and back... mostly in case you don't have an PersonalMessage template, but do ahve a Post template.
 
if (isset(
$settings['use_default_images']) && $settings['use_default_images'] == 'defaults' && isset($settings['default_template']))
 
{
 
 
$temp1 $settings['theme_url'];
 
 
$settings['theme_url'] = $settings['default_theme_url'];
 
 
$temp2 $settings['images_url'];
 
 
$settings['images_url'] = $settings['default_images_url'];
 
 
$temp3 $settings['theme_dir'];
 
 
$settings['theme_dir'] = $settings['default_theme_dir'];
 
}
 
// Initialize smiley array...
 
$context['smileys'] = array(
 
 
'postform' => array(),
 
 
'popup' => array(),
 
);
 
// Load the Post language file for the color dropdown.
 
loadLanguage('Post');
 
// Load smileys - don't bother to run a query if we're not using the database's ones anyhow.
 
if (empty(
$modSettings['smiley_enable']) && $user_info['smiley_set'] != 'none')
 
 
$context['smileys']['postform'][] = array(
 
 
 
'smileys' => array(
 
 
 
 
array(
'code' => ':)''filename' => 'smiley.gif''description' => $txt[287]),
 
 
 
 
array(
'code' => ';)''filename' => 'wink.gif''description' => $txt[292]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':D''filename' => 'cheesy.gif''description' => $txt[289]),
 
 
 
 
array(
'code' => ';D''filename' => 'grin.gif''description' => $txt[293]),
 
 
 
 
array(
'code' => '>:(''filename' => 'angry.gif''description' => $txt[288]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':(''filename' => 'sad.gif''description' => $txt[291]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':o''filename' => 'shocked.gif''description' => $txt[294]),
 
 
 
 
array(
'code' => '8)''filename' => 'cool.gif''description' => $txt[295]),
 
 
 
 
array(
'code' => '???''filename' => 'huh.gif''description' => $txt[296]),
 
 
 
 
array(
'code' => '::)''filename' => 'rolleyes.gif''description' => $txt[450]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':P''filename' => 'tongue.gif''description' => $txt[451]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':-[''filename' => 'embarrassed.gif''description' => $txt[526]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':-X''filename' => 'lipsrsealed.gif''description' => $txt[527]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':-\\''filename' => 'undecided.gif''description' => $txt[528]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':-*''filename' => 'kiss.gif''description' => $txt[529]),
 
 
 
 
array(
'code' => ':\'(''filename' => 'cry.gif''description' => $txt[530])
 
 
 
),
 
 
 
'last' => true,
 
 
);
 
elseif (
$user_info['smiley_set'] != 'none')
 
{
 
 
if ((
$temp cache_get_data('posting_smileys'480)) == null)
 
 
{
 
 
 
$request db_query("
 
 
 
 
SELECT code, filename, description, smileyRow, hidden
 
 
 
 
FROM {$db_prefix}smileys
 
 
 
 
WHERE hidden IN (0, 2)
 
 
 
 
ORDER BY smileyRow, smileyOrder"
__FILE____LINE__);
 
 
 
while (
$row mysql_fetch_assoc($request))
 
 
 
{
 
 
 
 
$row['code'] = htmlspecialchars($row['code']);
 
 
 
 
$row['filename'] = htmlspecialchars($row['filename']);
 
 
 
 
$row['description'] = htmlspecialchars($row['description']);
 
 
 
 
$context['smileys'][empty($row['hidden']) ? 'postform' 'popup'][$row['smileyRow']]['smileys'][] = $row;
 
 
 
}
 
 
 
mysql_free_result($request);
 
 
 
cache_put_data('posting_smileys'$context['smileys'], 480);
 
 
}
 
 
else
 
 
 
$context['smileys'] = $temp;
 
}
 
// Clean house... add slashes to the code for javascript.
 
foreach (
array_keys($context['smileys']) as $location)
 
{
 
 
foreach (
$context['smileys'][$location] as $j => $row)
 
 
{
 
 
 
$n count($context['smileys'][$location][$j]['smileys']);
 
 
 
for (
$i 0$i $n$i++)
 
 
 
{
 
 
 
 
$context['smileys'][$location][$j]['smileys'][$i]['code'] = addslashes($context['smileys'][$location][$j]['smileys'][$i]['code']);
 
 
 
 
$context['smileys'][$location][$j]['smileys'][$i]['js_description'] = addslashes($context['smileys'][$location][$j]['smileys'][$i]['description']);
 
 
 
}
 
 
 
$context['smileys'][$location][$j]['smileys'][$n 1]['last'] = true;
 
 
}
 
 
if (!empty(
$context['smileys'][$location]))
 
 
 
$context['smileys'][$location][count($context['smileys'][$location]) - 1]['last'] = true;
 
}
 
$settings['smileys_url'] = $modSettings['smileys_url'] . '/' $user_info['smiley_set'];
 
// Set a flag so the sub template knows what to do...
 
$context['show_bbc'] = !empty($modSettings['enableBBC']) && !empty($settings['show_bbc']);
 
// Generate a list of buttons that shouldn't be shown - this should be the fastest way to do this.
 
if (!empty(
$modSettings['disabledBBC']))
 
{
 
 
$disabled_tags explode(','$modSettings['disabledBBC']);
 
 
foreach (
$disabled_tags as $tag)
 
 
 
$context['disabled_tags'][trim($tag)] = true;
 
}
 
// Go!  Supa-sub-template-smash!
 
template_quickreply_box();
 
// Switch the URLs back... now we're back to whatever the main sub template is.  (like folder in PersonalMessage.)
 
if (isset(
$settings['use_default_images']) && $settings['use_default_images'] == 'defaults' && isset($settings['default_template']))
 
{
 
 
$settings['theme_url'] = $temp1;
 
 
$settings['images_url'] = $temp2;
 
 
$settings['theme_dir'] = $temp3;
 
}
}

เปิดไฟล์ Display.template.php
ยัดโค้ดนี่ลงไปก่อนบรรทั้ดสุดท้ายเหมือนกัน

// This function displays all the stuff you'd expect to see with a message box, the box, BBC buttons and of course smileys.
// NOTICE: With the exception of some edits, this code was copied from Subs-Post.php, which is the work of the SMF dev team. I only moved things around...so thank them, not me!
function template_quickreply_box()
{

 
global $context$settings$options$txt$modSettings;
 
// Assuming BBC code is enabled then print the buttons and some javascript to handle it.
 
if (
$context['show_bbc'])
 
{
 
 
echo 
'
 
 
 
<script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- // -->
 
 
 
 
function bbc_highlight(something, mode)
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
something.style.backgroundImage = "url(" + smf_images_url + (mode ? "/bbc/bbc_hoverbg.gif)" : "/bbc/bbc_bg.gif)");
 
 
 
 
}
 
 
 
// ]]></script>'
;
 
 
// The below array makes it dead easy to add images to this page. Add it to the array and everything else is done for you!
 
 
$context['bbc_tags'] = array();
 
 
$context['bbc_tags'][] = array(
 
 
 
'bold' => array('code' => 'b''before' => '[b]''after' => '[/b]''description' => $txt[253]),
 
 
 
'italicize' => array('code' => 'i''before' => '[i]''after' => '[/i]''description' => $txt[254]),
 
 
 
'underline' => array('code' => 'u''before' => '[u]''after' => '[/u]''description' => $txt[255]),
 
 
 
'strike' => array('code' => 's''before' => '[s]''after' => '[/s]''description' => $txt[441]),
 
 
 
array(),
 
 
 
'glow' => array('code' => 'glow''before' => '[glow=red,2,300]''after' => '[/glow]''description' => $txt[442]),
 
 
 
'shadow' => array('code' => 'shadow''before' => '[shadow=red,left]''after' => '[/shadow]''description' => $txt[443]),
 
 
 
'move' => array('code' => 'move''before' => '[move]''after' => '[/move]''description' => $txt[439]),
 
 
 
array(),
 
 
 
'pre' => array('code' => 'pre''before' => '[pre]''after' => '[/pre]''description' => $txt[444]),
 
 
 
'left' => array('code' => 'left''before' => '[left]''after' => '[/left]''description' => $txt[445]),
 
 
 
'center' => array('code' => 'center''before' => '[center]''after' => '[/center]''description' => $txt[256]),
 
 
 
'right' => array('code' => 'right''before' => '[right]''after' => '[/right]''description' => $txt[446]),
 
 
 
array(),
 
 
 
'hr' => array('code' => 'hr''before' => '[hr]''description' => $txt[531]),
 
 
 
array(),
 
 
 
'size' => array('code' => 'size''before' => '[size=10pt]''after' => '[/size]''description' => $txt[532]),
 
 
 
'face' => array('code' => 'font''before' => '[font=Verdana]''after' => '[/font]''description' => $txt[533]),
 
 
);
 
 
$context['bbc_tags'][] = array(
 
 
 
'flash' => array('code' => 'flash''before' => '[flash=200,200]http://''after' => '[/flash]''description' => $txt[433]),
 
 
 
'img' => array('code' => 'img''before' => '[img]http://''after' => '[/img]''description' => $txt[435]),
 
 
 
'url' => array('code' => 'url''before' => '[url=http://''after' => ']''after' => '[/url]''description' => $txt[257]),
 
 
 
'email' => array('code' => 'email''before' => '[email]''after' => '[/email]''description' => $txt[258]),
 
 
 
'ftp' => array('code' => 'ftp''before' => '[ftp=ftp://''after' => ']''after' => '[/ftp]''description' => $txt[434]),
 
 
 
array(),
 
 
 
'table' => array('code' => 'table''before' => '[table][tr][td]''after' => '[/table]''description' => $txt[436]),
 
 
 
'tr' => array('code' => 'td''before' => '[table][tr][td]''after' => '[/td][/tr][/table]''description' => $txt[449]),
 
 
 
'td' => array('code' => 'td''before' => '[table][tr][td]''after' => '[/td][/tr][/table]''description' => $txt[437]),
 
 
 
array(),
 
 
 
'sup' => array('code' => 'sup''before' => '[sup]''after' => '[/sup]''description' => $txt[447]),
 
 
 
'sub' => array('code' => 'sub''before' => '[sub]''after' => '[/sub]''description' => $txt[448]),
 
 
 
'tele' => array('code' => 'tt''before' => '[tt]''after' => '[/tt]''description' => $txt[440]),
 
 
 
array(),
 
 
 
'code' => array('code' => 'code''before' => '[code]''after' => '[/code]''description' => $txt[259]),
 
 
 
'quote' => array('code' => 'quote''before' => '[quote]''after' => '[/quote]''description' => $txt[260]),
 
 
 
array(),
 
 
 
'list' => array('code' => 'list''before' => '[list]\n[list][li]''after' => '[/li][/list]\n[list][li][/li][/list]\n[/list]''description' => $txt[261]),
 
 
);
 
 
$found_button false;
 
 
// Here loop through the array, printing the images/rows/separators!
 
 
foreach (
$context['bbc_tags'][0] as $image => $tag)
 
 
{
 
 
 
// Is there a "before" part for this bbc button? If not, it can't be a button!!
 
 
 
if (isset(
$tag['before']))
 
 
 
{
 
 
 
 
// Is this tag disabled?
 
 
 
 
if (!empty(
$context['disabled_tags'][$tag['code']]))
 
 
 
 
 
continue;
 
 
 
 
$found_button true;
 
 
 
 
// If there's no after, we're just replacing the entire selection in the post box.
 
 
 
 
if (!isset(
$tag['after']))
 
 
 
 
 
echo 
'<a href="javascript:void(0);" onclick="replaceText(\''$tag['before'], '\', document.forms.postmodify.message); return false;">';
 
 
 
 
// On the other hand, if there is one we are surrounding the selection ;).
 
 
 
 
else
 
 
 
 
 
echo 
'<a href="javascript:void(0);" onclick="surroundText(\''$tag['before'], '\', \''$tag['after'], '\', document.forms.postmodify.message); return false;">';
 
 
 
 
// Okay... we have the link. Now for the image and the closing </a>!
 
 
 
 
echo 
'<img onmouseover="bbc_highlight(this, true);" onmouseout="if (window.bbc_highlight) bbc_highlight(this, false);" src="'$settings['images_url'], '/bbc/'$image'.gif" align="bottom" width="23" height="22" alt="'$tag['description'], '" title="'$tag['description'], '" style="background-image: url('$settings['images_url'], '/bbc/bbc_bg.gif); margin: 1px 2px 1px 1px;" /></a>';
 
 
 
}
 
 
 
// I guess it's a divider...
 
 
 
elseif (
$found_button)
 
 
 
{
 
 
 
 
echo 
'<img src="'$settings['images_url'], '/bbc/divider.gif" alt="|" style="margin: 0 3px 0 3px;" />';
 
 
 
 
$found_button false;
 
 
 
}
 
 
}
 
 
// Print a drop down list for all the colors we allow!
 
 
if (!isset(
$context['disabled_tags']['color']))
 
 
 
echo 
' <select onchange="surroundText(\'[color=\' + this.options[this.selectedIndex].value.toLowerCase() + \']\', \'[/color]\', document.forms.postmodify.message); this.selectedIndex = 0; document.forms.postmodify.message.focus(document.forms.postmodify.message.caretPos);" style="margin-bottom: 1ex;">
 
 
 
 
<option value="" selected="selected">'
$txt['change_color'], '</option>
 
 
 
 
<option value="Black">'
$txt[262], '</option>
 
 
 
 
<option value="Red">'
$txt[263], '</option>
 
 
 
 
<option value="Yellow">'
$txt[264], '</option>
 
 
 
 
<option value="Pink">'
$txt[265], '</option>
 
 
 
 
<option value="Green">'
$txt[266], '</option>
 
 
 
 
<option value="Orange">'
$txt[267], '</option>
 
 
 
 
<option value="Purple">'
$txt[268], '</option>
 
 
 
 
<option value="Blue">'
$txt[269], '</option>
 
 
 
 
<option value="Beige">'
$txt[270], '</option>
 
 
 
 
<option value="Brown">'
$txt[271], '</option>
 
 
 
 
<option value="Teal">'
$txt[272], '</option>
 
 
 
 
<option value="Navy">'
$txt[273], '</option>
 
 
 
 
<option value="Maroon">'
$txt[274], '</option>
 
 
 
 
<option value="LimeGreen">'
$txt[275], '</option>
 
 
 
</select>'
;
 
 
echo 
'<br />';
 
 
$found_button false;
 
 
// Print the buttom row of buttons!
 
 
foreach (
$context['bbc_tags'][1] as $image => $tag)
 
 
{
 
 
 
if (isset(
$tag['before']))
 
 
 
{
 
 
 
 
// Is this tag disabled?
 
 
 
 
if (!empty(
$context['disabled_tags'][$tag['code']]))
 
 
 
 
 
continue;
 
 
 
 
$found_button true;
 
 
 
 
// If there's no after, we're just replacing the entire selection in the post box.
 
 
 
 
if (!isset(
$tag['after']))
 
 
 
 
 
echo 
'<a href="javascript:void(0);" onclick="replaceText(\''$tag['before'], '\', document.forms.postmodify.message); return false;">';
 
 
 
 
// On the other hand, if there is one we are surrounding the selection ;).
 
 
 
 
else
 
 
 
 
 
echo 
'<a href="javascript:void(0);" onclick="surroundText(\''$tag['before'], '\', \''$tag['after'], '\', document.forms.postmodify.message); return false;">';
 
 
 
 
// Okay... we have the link. Now for the image and the closing </a>!
 
 
 
 
echo 
'<img onmouseover="bbc_highlight(this, true);" onmouseout="if (window.bbc_highlight) bbc_highlight(this, false);" src="'$settings['images_url'], '/bbc/'$image'.gif" align="bottom" width="23" height="22" alt="'$tag['description'], '" title="'$tag['description'], '" style="background-image: url('$settings['images_url'], '/bbc/bbc_bg.gif); margin: 1px 2px 1px 1px;" /></a>';
 
 
 
}
 
 
 
// I guess it's a divider...
 
 
 
elseif (
$found_button)
 
 
 
{
 
 
 
 
echo 
'<img src="'$settings['images_url'], '/bbc/divider.gif" alt="|" style="margin: 0 3px 0 3px;" />';
 
 
 
 
$found_button false;
 
 
 
}
 
 
}
 
}
 
// Now start printing all of the smileys.
 
if (!empty(
$context['smileys']['postform']))
 
{
 
 
echo 
'
 
 
 
<br />'
;
 
 
// Show each row of smileys ;).
 
 
foreach (
$context['smileys']['postform'] as $smiley_row)
 
 
{
 
 
 
foreach (
$smiley_row['smileys'] as $smiley)
 
 
 
 
echo 
'
 
 
 
<a href="javascript:void(0);" onclick="replaceText(\' '
$smiley['code'], '\', document.forms.postmodify.message); return false;"><img src="'$settings['smileys_url'], '/'$smiley['filename'], '" align="bottom" alt="'$smiley['description'], '" title="'$smiley['description'], '" /></a>';
 
 
 
// If this isn't the last row, show a break.
 
 
 
if (empty(
$smiley_row['last']))
 
 
 
 
echo 
'<br />';
 
 
}
 
 
// If the smileys popup is to be shown... show it!
 
 
if (!empty(
$context['smileys']['popup']))
 
 
 
echo 
'
 
 
 
<a href="javascript:moreSmileys();">['
$txt['more_smileys'], ']</a>';
 
}
 
// If there are additional smileys then ensure we provide the javascript for them.
 
if (!empty(
$context['smileys']['popup']))
 
{
 
 
echo 
'
 
 
 
<script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- // -->
 
 
 
 
var smileys = ['
;
 
 
foreach (
$context['smileys']['popup'] as $smiley_row)
 
 
{
 
 
 
echo 
'
 
 
 
 
 
['
;
 
 
 
foreach (
$smiley_row['smileys'] as $smiley)
 
 
 
{
 
 
 
 
echo 
'
 
 
 
 
 
 
["'
$smiley['code'], '","'$smiley['filename'], '","'$smiley['js_description'], '"]';
 
 
 
 
if (empty(
$smiley['last']))
 
 
 
 
 
echo 
',';
 
 
 
}
 
 
 
echo 
']';
 
 
 
if (empty(
$smiley_row['last']))
 
 
 
 
echo 
',';
 
 
}
 
 
echo 
'];
 
 
 
 
var smileyPopupWindow;

 
 
 
 
function moreSmileys()
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
var row, i;

 
 
 
 
 
if (smileyPopupWindow)
 
 
 
 
 
 
smileyPopupWindow.close();

 
 
 
 
 
smileyPopupWindow = window.open("", "add_smileys", "toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,width=480,height=220,resizable=yes");
 
 
 
 
 
smileyPopupWindow.document.write(\'\n<html>\');
 
 
 
 
 
smileyPopupWindow.document.write(\'\n\t<head>\n\t\t<title>'
$txt['more_smileys_title'], '</title>\n\t\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'$settings['theme_url'], '/style.css" />\n\t</head>\');
 
 
 
 
 
smileyPopupWindow.document.write(\'\n\t<body style="margin: 1ex;">\n\t\t<table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" class="tborder">\n\t\t\t<tr class="titlebg"><td align="left">'
$txt['more_smileys_pick'], '</td></tr>\n\t\t\t<tr class="windowbg"><td align="left">\');

 
 
 
 
 
for (row = 0; row < smileys.length; row++)
 
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
 
for (i = 0; i < smileys[row].length; i++)
 
 
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
 
 
smileys[row][i][2] = smileys[row][i][2].replace(/"/g, \'&quot;\');
 
 
 
 
 
 
 
smileyPopupWindow.document.write(\'<a href="javascript:void(0);" onclick="window.opener.replaceText(&quot; \' + smileys[row][i][0] + \'&quot;, window.opener.document.forms.postmodify.message); window.focus(); return false;"><img src="'
$settings['smileys_url'], '/\' + smileys[row][i][1] + \'" alt="\' + smileys[row][i][2] + \'" title="\' + smileys[row][i][2] + \'" style="padding: 4px;" border="0" /></a> \');
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
smileyPopupWindow.document.write("<br />");
 
 
 
 
 
}

 
 
 
 
 
smileyPopupWindow.document.write(\'</td></tr>\n\t\t\t<tr><td align="center" class="windowbg"><a href="javascript:window.close();\\">'
$txt['more_smileys_close_window'], '</a></td></tr>\n\t\t</table>\n\t</body>\n</html>\');
 
 
 
 
 
smileyPopupWindow.document.close();
 
 
 
 
}
 
 
 
// ]]></script>'
;
 
}
 
// Finally the most important bit - the actual text box to write in!
 
echo 
'
 
 
 
<textarea class="editor" cols="75" rows="7" style="width: 95%; height: 100px;" name="message" tabindex="1" onselect="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);" onchange="storeCaret(this);"></textarea>'
;
}

หาคำสั่งนี้

if ($context['can_reply'] && !empty($options['display_quick_reply']))
 
{
 
 
echo
<
a name="quickreply"></a>
<
table border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" class="bordercolor" width="100%" style="clear: both;">
 
 
<
tr>
ไปจนถึง

<input type="button" value="', $txt['spell_check'], '" onclick="spellCheck(\'postmodify\', \'message\');" tabindex="5"/>';
 
 
echo '
 
 
 
 
<
input type="hidden" name="sc" value="' . $context['session_id'] . '" />
 
 
 
 
<
input type="hidden" name="seqnum" value="', $context['form_sequence_number'], '" />
 
 
 
</
form>
 
 
</
td>
 
</
tr>
</
table>;
 
}

แล้วแก้เป็นคำสั่งนี้แทน


 
// Show the quick reply box.
 
if (
$context['can_reply'] && !empty($options['display_quick_reply']))
 
{
 
 
echo 
'
<a name="quickreply"></a>
<div style="width: 100%;" align="center"><div class="tborder" style="width: 50%;" align="left">
 
<div class="catbg" style="padding: 4px;"><a href="javascript:swapQuickReply();"><img src="'
$settings['images_url'], '/'$options['display_quick_reply'] == 'collapse' 'expand''.gif" alt="+" id="quickReplyExpand" /></a> <a href="javascript:swapQuickReply();">'$txt['quick_reply_1'], '</a></div>
 
<div class="windowbg" id="quickReplyOptions" style="padding: 1ex;'
$options['display_quick_reply'] == '' ' display: none''">
 
 
'
$context['is_locked'] ? '<b>' $txt['quick_reply_warning'] . '</b><br /><br />' '''
 
 
<form action="'
$scripturl'?action=post2" method="post" accept-charset="'$context['character_set'], '" name="postmodify" id="postmodify" onsubmit="submitonce(this);" style="margin: 0;">
 
 
 
<input type="hidden" name="topic" value="' 
$context['current_topic'] . '" />
 
 
 
<input type="hidden" name="subject" value="' 
$context['response_prefix'] . $context['subject'] . '" />
 
 
 
<input type="hidden" name="icon" value="xx" />
 
 
 
<input type="hidden" name="notify" value="'
$context['is_marked_notify'] || !empty($options['auto_notify']) ? '1' '0''" />
 
 
 
<input type="hidden" name="goback" value="'
, empty($options['return_to_post']) ? '0' '1''" />
 
 
 
<input type="hidden" name="num_replies" value="'
$context['num_replies'], '" />';
 
 
// Here we show the actual post box with the smileys and BBCode..
 
 
theme_quickreply_box();
 
 
echo 
'
 
 
 
<br />
 
 
 
<input type="submit" name="post" value="' 
$txt[105] . '" onclick="return submitThisOnce(this);" accesskey="s" tabindex="2" />
 
 
 
<input type="submit" name="preview" value="' 
$txt[507] . '" onclick="return submitThisOnce(this);" accesskey="p" tabindex="4" />';
 
 
if (
$context['show_spellchecking'])
 
 
 
echo 
'
 
 
 
<input type="button" value="'
$txt['spell_check'], '" onclick="spellCheck(\'postmodify\', \'message\');" tabindex="5"/>';
 
 
echo 
'
 
 
 
<input type="hidden" name="sc" value="' 
$context['session_id'] . '" />
 
 
 
<input type="hidden" name="seqnum" value="'
$context['form_sequence_number'], '" />
 
 
</form>'
;
 
echo 
'
 
</div>
</div></div>'
;
 
}